OEM (Original Equipment Manufacturer) je softver koji se prodaje uz nov hardver ili još preciznije rečeno, predstavlja jednu od komponenti koje su u njega ugrađene.


Cena:

110 Eura za Windows Home Premium.
155 Eura za Windows Professional.


Cena softvera nabavljenog na ovaj način obično je značajno niža od cene istog takvog koji se nabavlja samostalno. Upravo zbog značajno niže cene i zbog formulacije da je tako isporučen softver komponenta uređaja, licencom za korišćenje je najčešće definisano da se takav softver sme koristiti samo uz hardver / računar uz koji je isporučen.


Prestankom životnog veka uređaja, odnosno njegovim rashodovanjem, prestaje i važnost licence za korišćenje softvera. Ona se ne može preneti na drugi hardver. Proizvođači softvera svoja prava štite tako što se kod OEM softvera najčešće implementira specifičan način registracije i aktivacije. Praktičan primer za ovo su Microsoft operativni sistemi, gde softver prilikom instalacije na personalni računar napravi popis komponenti i njihovih serijskih brojeva i u kombinaciji sa sopstvenim serijskim brojem (preciznije, aktivacionim ključem) generiše  jedinstveni kod koji se koristi u procesu aktivacije. Na ovaj način je omogućena jedinstvena veza između svakog pojedinačnog personalnog računara i svakog pojedinačnog aktivacionog ključa. Ovim je obezbeđeno da se svaki pojedinačni aktivacioni ključ može upotrebiti samo uz jedan i to tačno određeni personalni računar.

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search