U zavisnosti od načina nabavke Windows operativnog sistema, zavisi i način provere legalnosti:

 1. Windows kupljen uz novi računar (OEM Licenca)
  • Utvrditi da li postoji faktura za taj računar
  • Ukoliko na fakturi ne postoji posebno navedena stavka za OEM licencu, potrebno je utvrditi da li postoji posebna faktura za OEM licencu
  • Ukoliko postoje odvojene fakture za računar i OEM licencu, potrebno je utvrditi da su izdate istog datuma. Ukoliko nisu, u pitanju je nepoštovanje licencnog prava Microsoft proizvoda, što predstavlja osnov za podnošenje prijave za kršenje zakona
  • Ukoliko ne postoji posebna faktura za OEM licencu ili stavka na fakturi o plaćenoj OEM licenci, poreski inspektor (u slučaju kontrole softvera) će zatražiti od odgovornog lica u firmi da izjavi da je OEM licenca plaćena u okviru fakture za kompletan računar. Ova izjava će biti evidentirana u zapisniku
  • Proveriti poklapanje verzije instaliranog Windowsa na računaru sa verzijom koja se nalazi na COA nalepnici 2. Windows kupljen kao FPP proizvod (u kutiji)
  • Utvrditi postojanje FPP kutije, na kojoj treba da se nalazi COA nalepnica (ne lepi se na računar već ostaje na originalnoj kutiji)
  • Utvrditi postojanje fakture za svaku FPP licencu
  • Proveriti poklapanje verzije instaliranog Windowsa na računaru sa verzijom koja se nalazi na originalnom instalacionom disku u kutiji [1]

 3. Windows kupljen kao GGK licenca
  • Utvrditi postojanje COA nalepnice na kućištu računara
  • Utvrditi da faktura za GGK licencu ne sme biti starijeg datuma od fakture za računar na kome je instalirana. Ukoliko je starijeg datuma, u pitanju je nepoštovanje licencnog prava Microsoft proizvoda, što predstavlja osnov za podnošenje prijave za kršenje zakona
  • Proveriti poklapanje verzije instaliranog Windowsa na računaru sa verzijom koja se nalazi na COA nalepnici/fakturi [1]

 4. Windows kupljen kroz OLP ugovor, kao GGW licenca
  • Kod GGW licence je potrebno utvrditi postojanje OLP ugovora o količinskom licenciranju na kome je naveden ukupan broj kupljenih GGW licenci
  • Utvrditi da faktura za GGW licencu ne sme biti starijeg datuma od fakture za računar na kome je instalirana. Ukoliko je starijeg datuma, u pitanju je nepoštovanje licencnog prava Microsoft proizvoda, što predstavlja osnov za podnošenje prijave za kršenje zakona
  • Proveriti poklapanje verzije instaliranog Windowsa na računaru sa verzijom koja se nalazi u OLP ugovoru o količinskom licenciranju [1]


Pored toga, na Microsoftovom sajtu možete pronaći i preuzeti aplikaciju za proveru legalnosti vašeg Microsoft Windows operativnog sistema.


[1] U slučaju da korisnik ima prethodnu verziju Windows operativnog sistema, u odnosu na onu koja je navedena na COA nalepnici/GGW ugovoru,
     istu je mogao ostvariti kroz OEM downgrade pravo, ili GGW downgrade pravo. U slučaju da korisnik ima noviju verziju Windows operativnog
     sistema, u odnosu na onu koja je navedena na COA nalepnici/GGW ugovoru, istu je mogao ostvariti kroz aktivan Software Assurance, ili ga
     je kupio kao posebnu Windows Upgrade licencu

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search