Stvarajte i pokrećite efikasne marketinške kampanje kroz najbolja komunikacijska rešenja pomoću sistema Microsoft Dynamics CRM 4.0 i njegovog modula za MARKETING.

Obezbedite zaposlenima u marketingu snažne alate za pročišćavanje i segmentiranje podataka, vrhunskim karakteristikama za upravljanje kampanjama i dubinskom marketinškom analitikom da bi ste povećali delotvornost marketinških programa, unapredili produktivnost i poboljšali praćenje ključnih rezultata. Poslovni softver Microsoft Dynamics CRM 4.0 nudi sveobuhvatan skup marketinških mogućnosti koje omogućavaju efektivno obraćanje ciljnoj grupi klijenata tj. kupaca.

PLANIRANJE I KONTROLISANJE SITUACIJA

Podatke o klijentu možete pretvoriti u jasno i primenjivo znanje zahvaljujući dubinskoj analitici uz koju vaše preduzeće može brzo reagovati na promenu klijentovih želja i nove tržišne prilike.

STVARANJE JASNE SLIKE O KLIJENTU

Pristup dubinskoj segmentaciji na osnovu opsežnih podataka o klijentu, podataka o prodaji i demografskih podataka omogućava sagledavanje klijenta iz svih uglova.

KOMBINACIJA MARKETINŠKIH RESURSA

Putem funkcija za izveštavanje i analitiku možete proceniti efikasnost svojih štampanih promotivnih materijala, e-mail-ova i ostalih marketinških pokušaja kako bi ste mogli da se usredsredite na najefektivnije komunikacione kanale.

ORGANIZUJTE POSAO NA JEDNOSTAVAN NAČIN

Zaposlenima u marketingu u svom preduzeću možete omogućiti funkciju za upravljanje odnosima sa klijentima kao prirodno proširenje mogućnosti programa Microsoft Office Outlook kako bi iz jedne poslovne aplikacije mogli da upravljate e-poštom klijenata, sastancima, zadacima i kontaktima. Funkcija za cirkularna pisma programa Microsoft Office Word omogućava brzo stvaranje marketinških materijala.

PAMETNIJE VODJENJE KAMPANJA

Funkcije pametnog popisa i segmentacije omogućavaju ostvarivanje kontakta sa potencijalnim klijentima, zadržavanje postojećih klijenata i transformaciju uspešne kampanje u templates koji se mogu lako upotrebiti.

JASAN PREGLED PODATAKA U REALNOM VREMENU

Alati za dubinsko izveštavanje i analizu omogućavaju praćenje učestalosti odgovora, utvrdjivanje nivoa zainteresovanosti, kontrolu troškova za svaku kampanju i aktivnosti u realnom vremenu.

KREIRAJTE I KONTROLIŠITE PONUDE

Uz sveobuhvatni uvid u koncept klijenata i odnosa sa njima, zatim u podatke o dosadašnjoj kupovini možete predvideti njihove buduće potrebe, te im efikasno ponuditi slične ili naprednije proizvode. Kroz takav način poslovanja povećajte njihovu lojalnost.

DELOTVORNIJE SASTAVLJANJE LISTA

Kreiranje marketinških lista - možete automatski stvarati statičke ili dinamičke liste na osnovu klijenata, kontakata ili potencijalnih klijenata. Naprednim pretraživanjem možete prepoznati potencijalne klijente na temelju široke lepeze korisnički definisanih kriterijuma. Čarobnjak za uvoz podataka omogućava uvoz marketinških lista uz zagarantovanu tačnost prikupljanja podataka.

Udruženo obavljanje zadataka – poboljšana podrška za udružene operacije omogućava udruženi uvoz podataka i potencijalnih prilika u vreme manjeg opterećenja sistema da bi se zadržale njegove optimalne preformanse.

Povećanje tačnosti podataka – automatsko otkrivanje duplikata zapisa na popisima i njihovo uklanjanje omogućava povećanje učestalosti odgovora i efikasnosti kampanje. Definisanje pravila za obradu duplikata se izvodi na jednostavan način.

Usavršavanje tačnosti podataka – Automatski detektujte i uklonite duplirane podatke u vašim listama kako bi poboljšali tačnost podataka i unapredili odziv kampanje i sagledali njen učinak. Na najlakši način samostalno definišite pravila kako bi upravljali duplim podacima.

BOLJE UPRAVLJANJE KAMPANJAMA

Upravljanje životnim ciklusom kampanje: možete definisati zadatke, aktivnosti i marketinške materijale za ceo životni ciklus kampanje. Stvarajte proračune i definišite aktivnosti praćenja za korisnike koji su poslali odgovor i za one koji to nisu.

Povećanje vrednosti brenda: možete saradjivati sa više timova i poslovnih jedinica u cilju zadržavanja i povećanja doslednosti i prepoznatljivosti svog brenda.

Rad u poznatom korisničkom okruženju : besprekorna integracija programa Office Outlook i Microsoft Dynamics CRM omogućava automatsku sihronizaciju poruka e-pošte, zadataka i pojedinosti o kontaktima. Template za cirkularna pisma programa Office Word omogućava brzo stvaranje i slanje materijala a, web interfejs upravljanje template cirkularnim pisama sa bilo kog mesta.

Praćenje odgovora: kampanju možete voditi periodično tako da pratite odgovore na svaku aktivnost u kampanji. U samo nekoliko klikova mišem odgovore dobijene e-poštom možete pretvoriti u potencijalne prilike ili mogućnosti, obraditi ih i uraditi još mnogo toga.

Nadgledanje rezultata: možete u realnom vremenu generisati detaljne izveštaje o efikasnosti koji prate ključne faktore efektivnosti, uključujući povrat investicije, učestalost odziva i cenu po odzivu.

BRZO POKRETANJE KAMPANJA

Planiranje i izvršavanje kampanja: možete koristiti unapred definisane sistemske templates za ponovnu upotrebu u budućim kampanjama, a možete i stvarati nove kampanje „ od nule“. Zakažite aktivnosti kampanje koje se moraju obaviti odmah ili u odredjeno vreme i pokrećite kampanje u bilo kom delu sveta koristeći snažne višejezične i viševalutne mogućnosti.

Jasna komunikacija: možete stvarati templates e-pošte profesionalnog izgleda i lako započinjati komunikaciju utemeljenu na cirkularnim pismima. Automatskim pametnim procesima pretvarajte e-poštu u kontakte, potencijalne prilike i mogućnosti u skladu sa pravilima koja sami definišete.

Definisanje aktivnosti : možete odabrati aktivnosti za kampanju, kao što su poruke e-pošte, telefonski pozivi, slanje faksova ili sastanci i tako ih dodeliti odgovarajućim osobama.

TRANSFORMACIJA POTENCIJALNIH PRILIKA U PRILIKE

Poboljšavanje obrade potencijalnih prilika: možete lako razlikovati nove potencijalne kupce od postojećih kupaca i jednim klikom unaprediti obradjene potencijalne prilike u nove mogućnosti za poslovanje.

Automatsko usmeravanje potencijalnih prilika: možete automatski isporučiti odgovarajuću potencijalnu priliku odgovarajućoj osobi u skladu sa proizvodom, područjem i iznosom u bilo kojoj valuti ili utvrditi bilo koji drugi kriterijum utemeljen na pravilima radnog procesa koje ste sami definisali.

Otkrivanje skrivenih prilika: možete intuitivno pratiti odnose izmedju klijenata, potencijalnih klijenata, uticajnih subjekata i dobavljača kako bi ste mogli otkriti nove poslovne prilike. Poboljšana podrška za kombinovane odnose velikog broja učesnika omogućava razumevanje i korišćenje složenih poslovnih scenarija.

TRANSFORMACIJA PODATAKA U MARKENTIŠKE INFORMACIJE

Prepoznavanje trendova i predviđanje efikasnosti: možete efikasno predstavljati nove proizvode i usluge i poboljšavati prilike za prodaju naprednijih i sličnih proizvoda. Markentiške resurse možete dodeljivati na osnovu jasnog razumevanja trendova i prilika.

Izgradnja lojalnosti: potpunim pogledom na klijenta iz svih uglova možete proaktivno predložiti slične ili nove proizvode, odnosno jednostavno nagraditi stalne kupce.

Demografska analiza: možete segmentirati klijente prema njihovom demografskom profilu i uočavati trendove kupovine u fazi njihovog razvoja.

Jasan povraćaj ulaganja od marketinga: stvarajte sadržajne i usmerene upravljačke grafikonske i tabelarne prikaze za rukovodioce i glavne učesnike, koji prikladno ističu ključne markentiške rezultate i pokazatelje efikasnosti te argumentuju vrednost markentiških programa.

 

©2024 Digit Consulting doo. All Rights Reserved.

Search